到首頁
 
1.27 x 2.54 母座
 
No.0
PH 1.27mm 22P8761-XXM10X-XXX-X
間距: PH 1.27mm
塑膠的排數: 單排
產品敘述: 1.27mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=5.8mm / W=2.5mm
觸體數量: 03~50
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.1
PH 1.27x2.54mm 22P8762-XXMXXX-XXX
間距: PH 1.27x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: 1.27mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=5.8mm / W=5.1mm
觸體數量: 06~100
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.2
PH 1.27mm 22P8751-XXS10X-XXX-X
間距: PH 1.27mm
塑膠的排數: 單排
產品敘述: 1.27mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=4.6mm / W=2.5mm
觸體數量: 03~50
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.3
PH 1.27mm 22P8751-XXM10X-XXX-X-01
間距: PH 1.27mm
塑膠的排數: 單排
產品敘述: 1.27mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=4.6mm / W=2.5mm
觸體數量: 03~50
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.4
PH 1.27x2.54mm 22P8752-XXS10X-XXX
間距: PH 1.27x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: 1.27mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=4.6mm / W=5.0mm
觸體數量: 06~100
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.5
PH 1.27x2.54mm 22P8752-XXS10X-XXX-01
間距: PH 1.27x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: 1.27mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=4.6mm / W=5.0mm
觸體數量: 06~100
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.6
PH 1.27mm 22P8781-XXS10X-XXX
間距: PH 1.27mm
塑膠的排數: 單排
產品敘述: 1.27x2.54mm
塑膠 高度/寬度: H=8.5mm / W=2.5mm
觸體數量: 03~50
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.7
PH 1.27x2.54mm 22P8782-XXS10X-XXX
間距: PH 1.27mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: 1.27mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=8.5mm / W=5.0mm
觸體數量: 06~100
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.8
PH 1.27x2.54mm 22P8782-XXS10X-XXX-01
間距: PH 1.27mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: 1.27mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=8.5mm / W=5.0mm
觸體數量: 06~100
接觸電鍍: Standard: Gold flash

Copyright @ JIH VEI ELECTRONICS., LTD
No.1 Zhiwei Road .Qiandeng Town .Kunshan City Jiangsu Province .China .Designed by CSIDEA