到首頁
 
2.54 母座
 
No.0
PH 2.54mm 22P8551-XXC10X-XXX-X-X-A
間距: PH 2.54
塑膠的排數: 單排
產品敘述: PH 2.54mm ㄇ字母座
塑膠 高度/寬度: H=5.0mm / W=2.4mm
觸體數量: 02~40
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.1
PH 2.54x2.54mm 22P8552-XXC10X-XXX
間距: PH 2.54x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: PH 2.54mm ㄇ字母座
塑膠 高度/寬度: H=5.0mm / W=5.08mm
觸體數量: 06~80
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.2
PH 2.54x2.54mm 22P8552-XXC10X-XXX-X-A
間距: PH 2.54x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: PH 2.54mm ㄇ字母座
塑膠 高度/寬度: H=5.0mm / W=5.0mm
觸體數量: 04~80
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.3
PH 2.54x2.54mm 22P8552-XXC10X-XXX-X-B
間距: PH 2.54x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: PH 2.54mm ㄇ字母座
塑膠 高度/寬度: H=5.0mm / W=5.0mm
觸體數量: 04~80
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.4
PH 2.54x2.54mm 22P8562-XXC10X-XXX-X
間距: PH 2.54x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: PH 2.54mm ㄇ字母座
塑膠 高度/寬度: H=8.5mm / W=5.08mm
觸體數量: 04~64
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.5
PH 2.54mm 22P8565-XXC10X-XXX
間距: PH 2.54mm
塑膠的排數: 單排
產品敘述: PH 2.54mm 側插式母座
塑膠 高度/寬度: H=3.4mm / W=8.1mm
觸體數量: 02~40
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.6
PH 2.54x2.54mm 22P8566-XXC10X-XXX-X
間距: PH 2.54x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: PH 2.54mm 側插式母座
塑膠 高度/寬度: H=5.9mm / W=8.1mm
觸體數量: 04~80
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.7
PH 2.54x2.54mm 22P8566-XXC10X-XXX-X-K
間距: PH 2.54x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: PH 2.54mm 側插式母座(KINK)
塑膠 高度/寬度: H=5.9mm / W=8.1mm
觸體數量: 04~80
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.8
PH 2.54x2.54mm 22P8572-XXC10X-XXX
間距: PH 2.54x2.54mm
塑膠的排數: 雙排
產品敘述: PH 2.54mm ㄇ字母座
塑膠 高度/寬度: H=7.1mm / W=5.0mm
觸體數量: 04~80
接觸電鍍: Standard: Gold flash
No.9
PH 2.54mm 22P8551-XXM10X-XXX-X-X
間距: PH 2.54mm
塑膠的排數: 單排
產品敘述: PH 2.54mm SOCKET
塑膠 高度/寬度: H=5.0mm / W=2.4mm
觸體數量: 02~40
接觸電鍍: Standard: Gold flash
最 前 頁上 一 頁下 一 頁最 後 頁

Copyright @ JIH VEI ELECTRONICS., LTD
No.1 Zhiwei Road .Qiandeng Town .Kunshan City Jiangsu Province .China .Designed by CSIDEA